Marketingu, roli dhe karakteristikat e tij

MA.sc.Isen Berbatovci 044754344 isen.barbatovcifk@gmail.com Marketingu është një mjet i rëndësishëm funksional i një ndërmarrje biznisore. Definicioni i marketingut është “përcaktimi i të mirave ose shërbimeve me qëllim të përmbushjes së nevojave të konsumatorit”(A.Jakupi, faqe 2). Me fjalë të tjera marketingu përfshin identifikimin e asaj që dëshiron konsumatori dhe përshtatja e produkteve dhe shërbimeve të ndermarrjes […]

REFORMAT NË SEKTORIN E SIGURIS NË R.KOSOVES 2000-2018

Dr.sc.Mensut Ademi Zona Industriala, Prishtinë Prishtinë, 10000 mensut.ademi@universitetiaab.com +38345100797 +38345652226 Hyrje Një ndër sfidat aktuale e shteteve të ballkanit perendimore është  bashkëpunimi zyrtar mesë shteteve të rajonit dhe përmisimi i bashkepunimt mesë tyre , e sidomose kurë është në pyetje transparenca e sektorëve të sigurisë në gjithë rajonin, ku  sipasë disa të dhenave statestikore regjonale […]

VEPRAT PENALE TË KRYESVE TË MITUR KUNDËR INTEGRITETIT SEKSUAL

 Dr.sc.Mensut Ademi mensut.ademi@gmail.com Vështrim hyres Me kriminalitet seksual zakonisht kuptohen të gjitha veprimet që rrezikojnë dhe atakojnë integritetin dhe moralin seksual të një personi. Sjelljet  tilla  janë të inkriminuara në të gjitha kodet dhe ligjet penale të shteteve bashkohore. Ky lloj i kriminalitetit paraqet një rrezikshmëri të veçantë ngase cenon lirinë dhe dinjitetin seksual, si […]

The Third International Self-report Study of Delinquency among Juveniles in Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia, Ukraine, and Switzerland

The Third International Self-report Study of Delinquency among Juveniles in Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia, Ukraine, and Switzerland Report to the Jacobs Foundation (Project N 2012-1026) Swiss Federal Office of Migration (04.04.2012) Swiss National Science Foundation (Project 10001C_162816) Juvenile delinquency in context of emigration and immigration in Armenia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Serbia, Ukraine, and Switzerland […]

Konceptet kryesore të kriminalitetit tek kriminalitet me të miturit

Dr.sc.Mensut Ademi Çështja e përkufizimit të kriminalitetit-kriminalitet-delikuencës së të miturve është çështje sa e ndërlikuar, po aq edhe komplekse. Ky kompleksitet kushtëzon domosdoshmërinë që problematikës së kriminalitetit-kriminalitet-delikuencës së mitur t’i bëhet trajtim jo vetëm juridiko-penale, por njëherit edhe trajtim adekuat kriminologjik, sociologjik dhe psikologjik. Në këtë rrjedhë, të përkufizosh kriminalitet-delikuencën e të miturve do të […]

SHQYRTIM I LITERATURËS MBI RADIKALIZMIN FETAR DHE EKSTREMIZMIN E DHUNSHËM

Dr.sc.Mensut Ademi Vitet e fundit radikalizmi dhe ekstremizmi i dhunshëm janë shndërruar në fjalë kyçe të studimeve, raportimeve të medias dhe të punës së agjencive ligjzbatuese të shteteve evropiane. Me gjithë seriozitetin dhe shkallën e rrezikut që i paraqitet sigurisë kombëtare të shteteve dhe rajonit sot nuk ka ende një përkufizim të qartë dhe të […]