Prishtinë

10.08.2018

ASKK

Aëntaret e bordit të ASKK Asociacionit të Kriminalisëve të Kosoves mbështeturë në  Nenin.5, paragrafi 1,2,3,4, Neni 6 dhe neni 7 paragrafi 1,2,3,4, të statutit të ASKK-së merrë këtë :

V E N D I M

  1. Ndrrimin e emrit nga Asociacioni i Kriminalistëve të Kosoves në Asociacioni i Kriminologëve Kriminalistëve dhe Viktimologve të Kosoves ASKKVK.
  2. Udhëheqës i bordit dhe njekohesishtë përfaqësues i ASKKVK zgjedhet z.Mensut Ademi.
  3. Drejtorë ekzekutiv dhe njëkohesishtë përfaqësuesse e ASKKVK zgjedhet zj.Albana Ademi.

Ky vendim eshtë marre me votim sipas Nenit 6 të statutit të ASKKVK-së.

Vendimi hynë në fuqi diten e nënshkrimit.

Prof.Dr.Mensut Ademi

__Mensut Ademi_

Kryetarë i bordit

I dërgohet

  • Të gjithë antarëve të bordit,
  • Arkivit të ASKKVK-së
  • Kryetarit të bordit
  • Drejtorit ekzekutiv
  • Ministrise se Administrates publike , deparatmenti i OJQ-ve