Veprimtaria e Organizatës – ASKK Organizata quhet: Asociacioni i Kriminologëve Kriminalistëve dhe Viktimologve të Kosovës.,

Asociacioni  Kriminologëve Kriminalisteve dhe Viktimologve të Kosovës si qendër për kërkime mbi politikat e parandalimit dhe të luftimit të kriminalitetit, si qender mundohet, nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në fushën e krijimit, zbatimin dhe monitorimit të përpilimit dhe zbatimit të politikave të cilat kontribuojnë në vendosjen e standardeve të njohura ndërkombëtare në parandalimin dhe luftimin  e sjelljeve deviante-delikuente, krimit të organizuar, terrorizmit, radikalizmit në Republiken e Kosovës.

 • Vizioni

Vendosjen e standardeve të njohura ndërkombëtare në parandalimin dhe luftimin e  sjelljeve kriminale me qëllim të ngritjes së  sigurisë individuale, nacinale, regjionale dhe ate nderkombëtare.

 • Misioni

Asociacioni i Kriminologeve Kriminalistevdhe Viktimologve të R.Kosoves (ASKK) si qendra për kërkime mbi politikat e  parandalimit dhe luftimit te krimit në bashkëpunim me partnerët lokalë dhe ndërkombëtar nga organizatat qeveritare dhe të shoqërisë civile, me qëllim përmirësimin dhe promovimin e politikave publike në fushën e parandalimit dhe luftimit të të gjitha formave të krimit si:

 1. Që të sigurojë legjislativit, ekzekutivit dhe  gjyqësorit metoda shkencore per arritjen e qellimit të parandalimit dhe luftimit të kriminalitetit.
 2. Se në bashkepunim me institucione relevante nacinale dhe nderkombetare të arrije deri te masat adekuate per nje siguri relevante.
 3. Në bashkëpunimin me organizatat joqeveritare dhe me organet e tjera të shoqërisë civile të formësojë dhe zbatoi  strategjitë për parandalim dhe luftimin e kriminalitetit.

Qëllimi

Qëllimi ynë eshtë që të ofrojme  përgjigje adekuate për parandalimin dhe luftimin e kriminalietit  përmes:

 • Parandalimin e krimit përmes zhvillimit të sistemit të hershëm të intervenimit-reagimit,perms metodave dhe studimeve te njohura shkencore.
 • Si te implementohen ligjet ne funksion dhe zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës ligjore,
 • Ofrimin e trajnimeve dhe pregaditjeve për avancimin e kapaciteteve institucionale dhe qytetareve te R.Kosoves me qëllim të parandalimit të krimit,
 • Promovimin dhe avancimin e kërkimit shkencor në fushën e së drejtës penale, kriminologjisë, politika për parandalimin e krimit dhe disiplinat e lidhura me zhvillimi i mëtutjeshëm te bashkëpunimit dhe koordinimit,te gjitha institucioneve qeveritare dhe joqeveritare per parandalimin e kriminalistetit.
 • Krijimin e bashkëpunimit me institucionet e tjera, organizatat dhe shoqatat në R.Kosoves, të cilat kanë të njëjta ose të ngjashme qëllimet e programit si edukimin dhe trajnimin në drejtim të realizimit të objektivave të politikave të luftës kundër krimit;
 • Duke siguruar kontribute shkencore dhe profesionale në krijimin dhe zbatimin e politikave për të parandaluar dhe luftuar kundër krimit ; ASKK si Qendra për Kërkime mbi politikën e parandalimit të krimit realizon qëllimet e veta përmes hulumtimeve shkencore si projekte profesionale dhe shkencore,organizimin e konferencave shkencore  me pjesëmarrjen aktive të anëtarëve të Qendrës në konferenca shkencore dhe botimin e punimeve shkencore, Promovimeve dhe avokimeve si masa per parandalimin dhe luftimin e krimitte organizuare.

Antarsimi

Anëtarësimi në Shoqatën mund të bëhet nga persona fizikë, qytetarët e R.Kosoves, në kushtet e parashikuara me statut. Anëtarësimi në Shoqatën është vullnetare. Kërkesa për anëtarësim duhet të paraqitet në Asamblenë e Përgjithshme të Shoqatës, e cila, në bazë të kërkesës së paraqitur, do të vendosë për pranimin e anëtarësimit. Anëtarësimi është i detyrueshëm duhet te behet  në fillim të çdo viti pasues kalendarik. Anëtarët e Shoqatës janë të detyruar të paguajnë një pagesë vjetore të anëtarësimit gjatë periudhës janar-shkurt  të çdo viti kalendarik. Kuota e antarësisë përcaktohet nga. Anëtarë të Shoqatës mund të aplikojë për anëtarësim në Kuvendin e Shoqatës vetëm pas përfundimit të paktën dy vjet anëtarësim në Shoqatën. Përveç anëtarësimit të rregullt në Shoqatën, është emërimi i mundshëm i anëtarëve të nderit. Anëtarët e nderit të Shoqatës do të zgjidhen me propozimin e të paktën një anëtari të Kuvendit të Shoqatës, e cila, në bazë të kërkesës, do të vendosë për pranimin e anëtarëve të nderit. Anëtarësimi në Shoqatën mund të ndërpritet: dorëheqjen me kërkesë personale, vdekjen e një anëtari, dëbimin nga anëtarësimi, shpërbërjen e Shoqatës.

Asociacioni i Kriminologëve Kriminalistëve dhe Viktimologve të Kosovës për të arritë deri te qellimet ka brend a tijë si:

 1. Instituti Kriminalistikes Kriminologjisë dhe studimeve të sigurisë.
 2. Instituti i Sudimeve dhe Kualifikimeve te Avancuare Nderkombetare.
 3. Instituti i Drejtes Civile.

INSTITUTI I KRIMINALISTIKES KRIMINOLOGJISË DHE STUDIMEVE TË SIGURISË.

“Institute of Criminology, Criminal and Security Studies – ICCSS”

 1. The organization of established with the following purpose:

The Institute will focus its activities in the four main fields:

 • Research
 • Education and training
 • Policy development

Research:

Through the Institute we will engage in a broad research of security measures, security policies, and research of relevant state and non-state actors who can give substantial contribution in prevention of modern security challenges, such as terrorism, organized crime, corruption, narco-crime, juvenile crime, and so on. The multidisciplinary research activities will focus on most advanced scientific achievements and highest professional standards in the field; but at the same time addressing specific research pin-pointing concrete issues and initiatives in support of the security mechanisms at home and abroad.  

Education and training:

This will be carried out and followed up by activities in the sphere of education and training, including education programmes, continued professional education, vocational training, specializations, seminars, round tables and so on targeting respective security agencies at home and abroad. Targeted agencies will be state and non-state actors, such as, government (ministries and affiliated agencies), national MPs and assembly committee members, NGO-s active in the field of security, and other public and private organizations, in particular in the military, intelligence services and policing sectors. The capacity building programme will focus on identification, analysis and application of efficient and effective measures for prevention of modern security challenges and on education for setting up, management and control of security structures.

 Policy development and monitoring

The institute will also engage in policy development activities aiming at supporting relevant institutions in developing policies in the field of public security. Institute scholars will support national and authorities at home and abroad in developing tailor made policies in the field of security.

In the same field, the sector will engage in monitoring of implementation of approved policies/agreements by state and inter-state entities and in publishing of results / reports on the same.  

 Cooperation

The Institute will engage in intensive cooperation with relevant national and international agencies active in the field of security aiming to improve exchange of information and experience. For this purpose, the Institute will engage its capacity in development and implementation of joint projects and studies in relevant fields (including themes related to international organizations, such as NATO, OSCE regional treaties and initiatives and so on). Special attention will be paid to the juvenile crime in Kosovo and in the region in order to find solutions and provide recommendations in the field of security for local communities.

The main thematic fields of engagement of the Institute will be:

1.      Arms control

2.      Border management

3.      Conflict prevention and resolution

4.      Countering terrorism

5.      Policing

6.      Reform and co-operation in the security sector

______________________________________________________________

Instituti ISKAN

Neni 1

Emri, forma dhe adresa

 • Organizata do të quhet OJQ ,,Instituti i Sudimeve dhe Kualifikimeve te Avancuare Nderkombetare”
 • Ajo mund të njihet edhe si ISKAN

Neni 3

Qëllimi

 Organizata është themeluar me qëllim të:

Instituti ISKAN është institutë në Kosovë që në fokus të përqendrimit dhe punës së tij do të ketë profesionet e lirapublike. Instituti ISKAN ka këto qëllime :
Avancimin e profesioneve të lira :

 • Të ndihmojë organet gjegjëse në hartimin e politikave afatmesme dhe afatgjata për profesionet e lira ;
 • Rritjen e transparencës lidhur me punën e profesioneve të lira ;
 • Harmonizimin e legjislacionit lidhur me ushtrimin e profesioneve të lira ;
 • Gjetjen e modaliteteve për lehtësimin e punëve;
 • Të vetëdijësoj publikun rreth profesioneve të lira  me anë të kampanjave vetëdijësuese;
 • Digjitalizimin e profesioneve të lira ;
 • Këshillimin dhe monitorim  e duhur ;
 • Mbrojtjen e ambientit;
 • Fuqizimin e rinisë në profesionet e lira ;

Përgatitjen e rinisë për qasje në profesionet e lira .

Neni 7

 Organi udhëheqës i ndërmjetëm (Bordi)

 Bazuar në përgjegjësitë e dhëna me këtë statut, organi udhëheqës i ndërmjetëm Bordi Ekzekutiv, duhet të veprojë çdo herë në pajtim me qëllimin e organizatës.

 • Bordi do të ketë këto përgjegjësi:
 • Perpilimin e raporteve mujore;

b.Koordinimin e puneve ne ISKAN;

c.Perpilimin e startegjive dhe korikulave;

 1. Kontrollin e implementimit te projekteve dhe trajnimeve;

e.Verifikimin dhe lejimin e nenshkrimit te certifikimit_____________________________________________________________

Institute of CIVIL law IDC

 1. The organization of established with the following purpose:

The Institute will focus its activities in the four main fields:

 • Research
 • Education and training

Udheheqes – Dr.sc.Majlinda Belegu,  Mr.sc.Granit Curri, Msc.Enisa Haliti, 

Neni 7  Organi udhëheqës i ndërmjetëm (Bordi), 

 • Anëtarët e Bordit mund të shkarkohen para përfundimit të mandatit me shumicë votash të Kuvendit të Shoqatës.
 • Mandati i anëtarit të Bordit pushon:

Në rast të vdekjes, dorëheqjes ose shkarkimit nga Kuvendi i Anëtarëve.

Dr.sc.Skender Gojani,  

Hulumtues – Mr.sc.Enisa Haliti & Dr.sc.Arta Dauti , Msc. Arianit Godeni, Msc.Egzon Doli.

_____________________________________________________________

Organizata ASKKV është themeluar nga tre themelues si:

Mensut Ademi

Flora mazreku

Shemsedin Tahiri
Albana A Zogaj 
Ujeza Ademi

Asociacioni i Kriminologeve Kriminalisteve dhe Viktimologëve  të Kosoves është Qender Studimore e Sfidave te cilat e presin vendin ton dhe vendet ne rajon, Sfidat e politikave te sigurise, Zbatushmeria e ligjit dhe studime për Strategji te siguris.


Anetaret e bordit:

Kryetarë

Dr.sc.Mensut Ademi – ASKK –

MA.sc. Enis Verbovci

Bordi regjional dhe nacional

Doc. Dr. Muhamed Budimlic – MPB/Sarajevo-Universiteti i Sarajeves – FKN
Doc. Dr. Elmedin Muratbegovic – Universiteti i Sarajeves – FKN
Prof. Dr.Nedzat Korailic- Universiteti i Sarajeves – FKN
Prof. Dr.Ismajl Zejneli– Universiteti i SEEU Tetoves
Prof. Dr.Veton Vula – Kolegji AAB,  Universiteti “Haxhi Zeka”- Kosovë

Prof.Dr.Bejtush Gashi- Fakulteti i Sigurise Publike Vushtrri

Prof.dr.Bashkim Rrahmani.

Mr.sc.Anastasiia Lukash Swis-KRC.
Mr.sc.Charlies Vinchare Geneva.

______________________________________________________________

Udheheqes – Dr.sc.Mesnut Ademi

Prof.Dr.Ragip Halili; Prof.Dr.Ismail Zejneli, Prof.Dr.Veton Vula, Dr.sc.MensutAdemi, Ma.sc.Enisa Haliti, Ma.sc.Avni Alidemaj, PhD.c.Ganimete Ismajli, Prof.dr.Bejtush Gashi; Prof.dr.Fatmir Qollakaj.

Hulumtues – Mr.sc.Fexhri Haliti, Mr.sc.Argjent Tigani; Mr.sc.Shemsedin Tahiri, Cjs.Flora Mazreku, Msc.Adnan Qehaja, Cjs.Pjeter NOV,  Mr.sc.Fllanza Ademi,  Msc.c. Bedrie Rexhepi, Msc.c.Arber Sylejmani, FJU/LLB.Valon Dobratiqi, FJU/LLB.Mexhide Fazliu,  Msc.Enis Verbovci, Albana Zogaj A, Ujeza Ademi, Leotrim Kstrati,

______________________________________________________________

Seksioni për çështje  Kushtetuse-Administrative

Udheheqes –PhdArtan Fejzullahu, 


Seksioni për çështje  Civile

Udheheqes – Dr.sc.Majlinda Belegu,  PhD.Granit Curri,  PhD.Enisa Haliti

Hulumtues – PhD.Enisa Haliti & Msc.Arianit Godeni

______________________________________________________________

Seksioni për çështjen e Mbrojtes  së  lirive dhe të drejtave të njeriut 

Udheheqes – Dr.sc.Bashkim Rrahmani

Hulumtues – Dr.sc.Majlinda Belegu,Msc.Arianit Godeni.

______________________________________________________________

Seksioni për qështje ndërkombëtare

Udheheqes – Prof.dr.Dashnim Ismajli, Dr.sc.Mentor Lecaj.

______________________________________________________________

Seksioni per Gjuhe Angleze

Udheheqës – Prof.Dr. Xhavit Rexhaj, Prof.Niman Dreshaj.

______________________________________________________________

Asociacioni i Kriminalisteve te Kosoves ka stafin ne Prishtine
Kryetar i Bordit: Mensut ADEMI
Drejtor i Financave: Berat Ademi
Administrator i zyres: Albana ADEMI -Zogaj
Koordinatori i programit: Flora MAZREKU / Fexhri Haliti /  Shemsedin TAHIRI / Enisa Haliti/Fllanza Verbovci/ Enis Verbovci/Ujeza Ademi

 Statuti i OJQ ,, ASKK Organizata quhet: Asociacioni i Kriminologëve Kriminalistëve dhe Viktimologve të Kosovës.,”

Ky statut do të qeverisë shoqatën jofitimprurëse OJQ  ,, ASKK Organizata quhet: Asociacioni i Kriminologëve Kriminalistëve dhe Viktimologve të Kosovës” , të themeluar në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.

Neni 1

Emri, forma dhe adresa Organizata do të quhet OJQ “ASKK Organizata quhet: Asociacioni i Kriminologëve Kriminalistëve dhe Viktimologve të Kosovës”

 • Ajo mund të njihet edhe si ASKK
 • Organizata është shoqatë jofitimprurëse, sipas definimit të dhënë në nenin 5.2 dhe 6 të Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.
 • Organizata nuk do të bëjë shpërndarjen e çfarëdo të ardhure neto ose fitimi si të tillë për asnjë person. Pasuria, të ardhurat dhe fitimet e organizatës do të përdoren për të mbështetur qëllimet jofitimprurëse të organizatës dhe nuk do të përdoren për të krijuar përfitime të veçanta individuale, qoftë në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo tërthorazi për asnjërin nga themeluesit, drejtorin, nëpunësit, ndonjë anëtar të shoqatës, ndonjë të punësuar apo donator të OJQ-së. Megjithatë pagesa e kompensimit të arsyeshëm për këta persona mund të bëhet për punën që këta persona bëjnë për këtë organizatë
 • Çdo transaksion ndërmjet OJQ-së dhe një organizate tjetër të ndërlidhur, apo ndërmjet OJQ-së dhe anëtarëve, zyrtarëve, anëtarëve të bordit ose punonjësve të saj ndalohet, përveç, nëse organi drejtues vendos, pas hetimeve të arsyeshme, se transaksioni është në interes, i drejtë dhe i arsyeshëm për OJQ-në, dhe se OJQ-ja nuk kishte mundur të sigurojë marrëveshje më të favorshme me përpjekje të arsyeshme dhe brenda rrethanave ekzistuese.
 • Organizata mund të angazhohet në aktivitete ekonomike me qëllim të mbështetjes së aktiviteteve të saja jofitimprurëse, në pajtim me paragrafin 1.4 të këtij Statuti dhe nenin 4 të Ligjit për Lirim të Asociimit në OJQ 04/L-57, me kusht që të ardhurat e realizuara nëpërmjet të aktiviteteve ekonomike të shfrytëzohen ekskluzivisht për të arritur qëllimet e theksuara në këtë statut.
 • Organizata e ka zyrën e saj qendrore në Vushtrri, Rr.Deshmoret e Kombit , nr 11, 4200.

Neni 2

Themeluesit

 1. Themelues të organizatës janë:
 2. Mensut Ademi, Rr.Kadri Gerguri, Nr. 11, 42000,
 3. Ujeza Ademi, Rr.Kadri Gerguri, Nr. 11, 42000,
 4. Albana Ademi, Rr.K.Ademi, Nr.12, Pestove,rr. 42000
 5. Kuvendi i Anëtarëve vendos për përfaqësuesin e autorizuar të OJQ-së, i/e cili/a përfaqëson organizatën dhe pranon të gjitha shkresat zyrtare në emër të organizatës. Ai ose ajo është përgjegjës për informimin e autoriteteve kompetente për çfarëdo ndryshimi në të dhënat e deklaruara në rastin e regjistrimit të organizatës.
 6. Kuvendi i Anëtarëve ka vendosë për përfaqësuesin e autorizuar të OJQ-së ASKKVK, prof.ass.Dr.sc.Mensut Ademi

Neni 3

Qëllimi

 1. Organizata është themeluar me qëllim të:

Qëllimi ynë eshtë që të ofrojme  përgjigje adekuate për parandalimin dhe luftimin e kriminalietit  përmes:

 • Parandalimin e krimit përmes zhvillimit të sistemit të hershëm të intervenimit-reagimit,perms metodave dhe studimeve te njohura shkencore.
 • Si te implementohen ligjet ne funksion dhe zhvillimi i mëtutjeshëm i infrastrukturës ligjore,
 • Ofrimin e trajnimeve dhe pregaditjeve për avancimin e kapaciteteve institucionale dhe qytetareve te R.Kosoves me qëllim të parandalimit të krimit,
 • Promovimin dhe avancimin e kërkimit shkencor në fushën e së drejtës penale, kriminologjisë, politika për parandalimin e krimit dhe disiplinat e lidhura me zhvillimi i mëtutjeshëm te bashkëpunimit dhe koordinimit,te gjitha institucioneve qeveritare dhe joqeveritare per parandalimin e kriminalistetit.
 • Krijimin e bashkëpunimit me institucionet e tjera, organizatat dhe shoqatat në R.Kosoves, të cilat kanë të njëjta ose të ngjashme qëllimet e programit si edukimin dhe trajnimin në drejtim të realizimit të objektivave të politikave të luftës kundër krimit;
 • Duke siguruar kontribute shkencore dhe profesionale në krijimin dhe zbatimin e politikave për të parandaluar dhe luftuar kundër krimit ; ASKK si Qendra për Kërkime mbi politikën e parandalimit të krimit realizon qëllimet e veta përmes hulumtimeve shkencore si projekte profesionale dhe shkencore,organizimin e konferencave shkencore  me pjesëmarrjen aktive të anëtarëve të Qendrës në konferenca shkencore dhe botimin e punimeve shkencore, Promovimeve dhe avokimeve si masa per parandalimin dhe luftimin e krimitte organizuare.
 • Për t’i përmbushur qëllimet e saj, organizata do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm në këto lloje të aktiviteteve:

Për të arritur qëllimet e saj, organizata merr përsipër, por nuk do të kufizohet në këtë lloj të aktivitetit:

ASKK-ja nuk është  vetëm i bazuar në postulatet e mësipërme të veprimtarisë së saj, por do të intensifikojnë bashkëpunimin multidisiplinare dhe ndërdisiplinore me agjencitë  nacionale dhe ndërkombëtare në bashkepunim me sektorin qeveritar dhe joqeveritare  për të përmirësuar shkëmbimin e përvojave të bazuar në njohuri adekuate profesionale dhe shkencore.Në këtë drejtim, theks i veçantë do t’i kushtohet parandalimit të sjelljeve asociale në Kosovë, të ofrojë rekomandime kohë vend dhe ndaje subjekteve te caktuare.

Përmes antareve të bordit të akredituare nga MASHT do të orgonizojme trajnime, puntori dhe kurse të niveleve dhe fushave të ndryshme multidiciplinare, duke ofruare certifikata të vlersimit të arritshmerise.

Neni 4

Anëtarësimi

 1. Anëtarësimi në organizatë është i hapur për çdo person pavarësisht prej racës, ngjyrës, gjinisë, gjuhës, fesë, mendimeve politike ose të tjera, prejardhjes kombëtare a shoqërore, lidhjes me ndonjë komunitet, pronës, gjendjes ekonomike, sociale, orientimit seksual, lindjes, aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal. Për t’u anëtarësuar në organizatë, secili i interesuar duhet të pranojë Statutin dhe Misionin e organizatës dhe të angazhohet për përmbushjen e qëllimeve të organizatës.
 2. Kuvendi i anëtarëve do të vendos nëse do të kërkohet pagesa e anëtarsimit nga anëtarët. Në rast të vendosjes së pagesës së anëtarësimit, Kuvendi do të vendosë për rregullat dhe procedurat e pagesës së anëtarësimit, përfshirë marrjen e masave të ndryshme, deri në përjashtimin e anëtarit nga organizata në rast të mospagesës së anëtarësisë.
 3. Anëtarësimi i ndonjë anëtari gjithashtu mund të përfundojë ose suspendohet me vendimin e Kuvendit të Anëtarëve në rast të:
 4. Mose rrespektimit te statusit te ASKK;
 5. Rrregullores se punes ne kuader te ASKK;

c.Keqemenaxhimit apo keqeperdorimit te mandatit

 Në rast të suspendimit, kohëzgjatja e suspendimit do të përcaktohet sipas rregullores se pune ne kuader te ASKK

 • Përfundimi ose suspendimi i anëtarësimit nga Kuvendi i Anëtarëve do të vendoset me shumicë të anëtarëve prezent.

Neni 5

Kuvendi i Anëtarëve

 1. Kuvendi i Anëtarëve është organi më i lartë qeverisës i organizatës. Ai përbëhet prej të gjithë anëtarëve të organizatës.
 2. Kuvendi i Anëtarëve ka përgjegjësinë më të lartë për politikën dhe çështjet financiare të organizatës. Në këtë kuadër, Kuvendi i Anëtarëve ka kompetencë të zgjedhë dhe të shkarkojë zyrtarët në pozita udhëheqëse të OJQ-së, të aprovojë raportet periodike financiare dhe të punës, të interpretojë dhe ndryshojë Statutin, si dhe të vendosë për bashkimin, ndarjen apo shuarjen e OJQ-së. Këto përgjegjësi nuk mund të delegohen në organet tjera më të ulta.
 3. Përpos përgjegjësive të rezervuara që ka, Kuvendi i Shoqatës gjithashtu ka edhe këto përgjegjësi:
 4. Perpilimin e raporteve mujore;

b.Koordinimin e puneve ne ASKK;

c.Perpilimin e startegjive dhe korikulave;

 1. Kontrollin e implementimit te projekteve dhe trajnimeve;

e.Verifikimin dhe lejimin e nenshkrimit te certifikimit

 • Kuvendi i Anëtarëve mund të delegojë ndonjë prej përgjegjësive të tij në organin tjetër udhëheqës të ndërmjetm (p.sh. Bordi, Kryesia, Këshilli Drejtues) ose edhe të punësuar të organizatës, me vendimin e shumicës së anëtarëve të tij, me përjashtim të përgjegjësive të cilat nuk delegohen sipas nenit 13 të Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës dhe paragrafit 2 të Neni 5 të këtij Statuti.

Neni 6

Mbledhjet e Kuvendit të Anëtarëve

 1. Kuvendi i Anëtarëve do të takohet së paku një herë në vit në Mbledhjen e Përgjithshme Vjetore (MPV) ku shqyrtohet dhe miratohet raporti për mjetet, deyrimet, të ardhurat, shpenzimet dhe programet e organizatës për vitin e kaluar, si dhe plani për mjetet, e detyrimet e parapara, të ardhurat, shpenzimet dhe programet e organizatës për vitin e ardhshëm.
 2. Kuvendi i Anëtarëve mund të takohet gjithashtu edhe në Mbledhjen e Përgjithshme të Jashtëzakonshme (MPJ) kurdoherë që kërkohet nga gjysma e anëtarëve prezent ose nga organet tjera të ndërmjetme. Një kërkesë e tillë duhet t’i drejtohet Kryesuesit të Kuvendit të Anëtarëve i cili do të lajmërojë për takimin të gjithë anëtarët, në pajtim me procedurat e përcaktuara në paragrafin vijues.
 3. Lajmërimi me shkrim për MPV dhe/ose MPJ, duke përfshirë datën dhe vendin e mbajtjes së mbledhjes, së bashku me rendin e ditës për mbledhjen do t’u shpërndahet të gjithë anëtarëve së paku shtatë ditë para ditës së mbajtjes së mbledhjes.
 • Për mbajtjen e mbledhjes është e nevojshme pjesëmarrja e më shumë se gjysmës së anëtarëve. Nëse ky kuorum nuk arrihet në tentimin e parë, takimi do të shtyhet për një ditë të përcaktuar më vonë dhe lajmërimi i ri do t’u dërgohet të gjithë anëtarëve.
 • Secili anëtar i organizatës ka një votë në Kuvendin e Anëtarëve.
 • Vendimet në Kuvendin e Anëtarëve do të merren me shumicën e anëtarëve prezent.
 • Asnjë anëtari të Kuvendit të Anëtarëve nuk i lejohet të marrë pjesë në diskutim apo në marrjen e vendimit për çështje ku ai ka interes direkt apo indirekt ekonomik. Anëtari i Kuvendit të Anëtarëve konsiderohet se ka interes ekonomik nëse ai/ajo, ose cilido anëtar i familjes së tij ka interes direkt apo indirekt ekonomik.

Neni 7

 Organi udhëheqës i ndërmjetëm (Bordi)

 1. Bazuar në përgjegjësitë e dhëna me këtë statut, organi udhëheqës i ndërmjetëm Bordi Ekzekutiv, i perbere nga themeluesit dhe tre perfaqesues te kuvendit të ASKK, duhet të veprojë çdo herë në pajtim me qëllimin e organizatës.
 2. Bordi do të ketë këto përgjegjësi:
 3. Perpilimin e raporteve mujore;

b.Koordinimin e puneve ne ASKK;

c.Perpilimin e startegjive dhe korikulave;

 1. Kontrollin e implementimit te projekteve dhe trajnimeve;

e.Verifikimin dhe lejimin e nenshkrimit te certifikimit

 • Bordi zgjedhet nga Kuvendi i Shoqatës. Ata do të zgjedhen individualisht me shumicë të votave nga anëtarët e pranishëm. Mënyra e zgjedhjes dhe rregullat e punës së anëtarëve të Bordit mund të rregullohen me një Rregullore të veçantë për punën e Bordit, e cila aprovohet nga Kuvendi i Anëtarëve me shumicë votash 
 • Bordi do të ketë të paktën 3 (tre) anëtarë, njëri nga të cilët duhet të zgjedhet si Kryesues i Bordit, kryesues i borditë eshtë zgjedhe z.Mensut Ademi
 • Anëtarët e Bordit mund të zgjedhen për mandate të njëpasnjëshme.
 • Anëtarët e Bordit mund të shkarkohen para përfundimit të mandatit me shumicë votash të Kuvendit të Shoqatës.
 • Mandati i anëtarit të Bordit pushon:

Në rast të vdekjes,

dorëheqjes ose

shkarkimit nga Kuvendi i Anëtarëve.

8 Në rast të përfundimit të parakohshëm të mandatit të anëtarit të Bordit, Kuvendi i Shoqatës duhet të zgjedh pasardhësin për të shërbyer për kohën e mbetur.

 • Vendimet në Bord merren me shumicë votash të anëtarëve prezentë. 
 • Bordi mund të vendosë t’i drejtohet për çfarëdo çështje Kuvendit të Anëtarëve për marrje të vendimit.
 1. Kurrëfarë pagese ose kompenzimi nuk duhet t’u bëhet anëtarëve të Bordit pa aprovimin e Kuvendit të Anëtarëve dhe vetëm kur pagesa ose kompenzimi është i arsyeshëm dhe bëhet për punën e kryer për organizatë.
 2. Asnjë anëtari të Bordit nuk i lejohet të marrë pjesë në diskutim apo në marrjen e vendimit për çështje ku ai ka interes direkt apo indirekt ekonomik. Anëtari i Bordit konsiderohet se ka interes ekonomik nëse ai/ajo, ose cilido anëtar i familjes së tij ka interes direkt apo indirekt ekonomik.

Neni 8

 Zyrtarët dhe Nëpunësit

 1. Në rast nevoje organizata punëson persona që të marrin përsipër kryerjen e detyrave ditore të organizatës. Zyrtari kryesor ekzekutiv është Drejtor Ekzekutiv Albana Ademi, e cila është zgjedhë dhe emruarë nga Kuvendi i Shoqatës.
 2. Zyrtarët duhet të punësohen në përputhje me Ligjin e Punës në Republikën e Kosovës, të gjitha të ardhurat dhe të mirat e tjera që duhet t’i paguhen Zyrtarit, si dhe obligimet dhe përshkrimin e punës dhe përgjegjësive të Zyrtarit. Të gjitha pagesat duhet të jenë të arsyeshme dhe duhet të paguhen vetëm për punën e kryer për organizatë.

Neni 9 ­

 Shpërbërja e organizatë 

 1. Organizata mund të shpërbëhet me vendimin e shumicës së anëtarëve të Kuvendit të Anëtarëve 
 2. Kur të vendos për shpërbërjen e organizatës, Kuvendi i Anëtarëve do të tregojë emrin e shoqatës ose fondacionit në Kosovë që do të marrë pasurinë e mbetur pasi të jenë paguar borxhet e organizatës. Shoqata(t) ose fondacioni(et) e zgjedhura duhet të kenë qëllime të njejta ose të ngjajshme sikurse organizata.

Neni 10

Ndryshimet e statutit

 1. Statuti i tanishëm mund të ndryshohet me vendimin e dy të tretave e anëtarëve prezentë të Kuvendit të Anëtarëve.
 2. Statuti është ndryshuare me date 10.08.2018 sipas numrit të protokolit ASKK/100818-1, me prezencen e dy të tretave të antareve të antareve të bordit.

Neni 11

Periudhat e Raportimit dhe Viti Financiar

 1. Bordi dhe Zyrtarët e emëruar do të paraqesin raporte vjetore para Kuvendit të Anëtarëve, MPV ose kurdoherë që kërkohet nga një MPJ 
 2. Viti financiar i organizatës do të përputhet me vitin kalendarik.

Ky statut është aprovuar në Prishtinë