Kriminaliteti i organizuar dhe veçoritë kryesore
Kriminaliteti i organizuar dhe veçoritë kryesore
– Kriminaliteti i organizuar cilësohet me disa veçori, si lidhmëria e përhershme me shume persona në kryerjen e aktiviteteve kriminale, struktura organizative me hierarki dhe pushtet të fuqishëm të udhëheqësit, ku dominon rregulli, rendi, disiplina, përgjegjësia, ruajtja e fshehtësisë, mostradhtia etj.
– Quhet kriminalitet i organizuar ngase delikuentet gjatë ndërmarrjes së aktiviteteve kriminale ata i planifikojnë dhe i koordinojnë në mënyrë të veçantë.
Organizatat më të njohura kriminale në botë janë: “ Mafia siciliane ”, “Camorra”, “ Ndrangheta ”, “ Koza Nostra ”, në SHBA, në Japoni “ Jakuza ”, në Kinë “ Triada ”, në Spanjë “ Eta ”, në Irland “ IRA ”, Narkokartelet në Ameriken Latine etj.