Kriminologjia si shkencë e pavarur ka kaluar një rrugë mjaftë të gjatë dhe komplekse.
-Nocionin ose emrin Kriminologji, për herë të parë e perdori antropologu Françez Paul Topinardi.
-Veprën e parë me titull “ Kriminologjia” , e shkroi përfaqësuesi i shkollës pozitiviste italainae, Rafaello Garafallo.
-Fjala Kriminologjiarrjedhë nga fjala latine – greke krim, qe edhe ne shqip do të thot krim dhe nga fjala logos, që do të thot shkencë. Pra fjala kriminologjinë përkthim të drejtëpërdrejt do të thotëshkencë mbi krimin.

FORMULARI PËR PUBLIKIMIN E REVISTËS

Njohuritë tek të cilat vijnë hulumtuesit në kriminlogji do të duhej që atyre të cilët në mënyrë praktike merren me luftimin e krimit të ju japin të dhënatë cilat ju mundësojnë kuptim më të mirë të kriminalitetit ”

“Për këtë më së miri është që në një masë të caktuar ti bëjmë kriminologët përgjegjës për vprimine së drejtës penale”